icon.png
Algemene voorwaarden en leveringsbeleid

Algemene voorwaarden Contourlab
E-mail: info@contourlab.nl
Website: www.contourlab.nl

Definities:
1.     Contourlab: Contourlab, gevestigd te Berg en Terblijt onder KvK nr: 83497218
2.     Klant: degene met wie Contourlab een overeenkomst is aangegaan.
3.     Partijen: Contourlab en klant samen.
4.     Consument: een klant die tevens een individu is en die als een privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Contourlab
2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1.     Alle prijzen die Contourlab hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en overige kosten zoals transportkosten
2.     Alle prijzen die Contourlab hanteert zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Contourlab te allen tijde wijzigen.
3.     Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Contourlab niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren product met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn:
1.     Contourlab mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2.     De klant dient de betalingen achter binnen na levering te hebben voldaan.
3.     Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Contourlab de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4.     Contourlab behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Contourlab gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet- handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Contourlab.
3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor het buitengerechtelijke incassokosten.
4.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Contourlab zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Contourlab op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Contourlab, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Contourlab te betalen.

Herroepingsrecht
1.     Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
-        Het product niet is gebruikt
-        Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
-        De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.
-        De consument niet heeft afgezien van zijn geroepingsrecht.
2.     De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
-        Op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling
-        Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3.     De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@contourlab.nl , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Contourlab, www.contourlab.nl, kan worden ingediend.
4.     De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Contourlab, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten:
1.     Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Contourlab heeft geretourneerd, dan zal Contourlab eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2.     De kosten voor bezorgen

Het aanbod 
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Retourbeleid:
Contourlab hanteert een retourperiode van 7 dagen mits het niet geopende producten zijn. Zodra wij jou pakketje binnen hebben, krijg je een bevestiging via de mail. Bij herroeping wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment dat je bij ons op de hoogte hebt gebracht, het bedrag van aankoop terugbetaald.
CONTOURLAB
Home
Behandelingen
Afspraak maken
Contact
Mijn bestellingen
Algemene voorwaarden en leveringsbeleid
 
KVK: 83497218
tel:06-18406823
Pastoorscheeperstraat 20
Valkenburg, 6325CJ
Stuur een WhatsApp